Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Amagerland Sportsrideklub. Forkortelsen er AMR.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.


§ 2 – Formål
Stk. 1: Foreningens formål er at virke for udbredelse af ridesporten på Amager, stævnesport som
breddesport, samt kendskab til hesten og dens benyttelse i ridesporten. Ligeledes at give børn og unge
mulighed for gennem ridning at fremme forståelsen for hesten som samarbejdspartner.
Stk. 2: Foreningen afholder og arrangerer stævner og andre arrangementer, som relaterer sig til hestesporten.


§ 3 – Dansk Ride Forbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt
disses love og bestemmelser. Klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to
nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte
vold- giftsbestemmelser.


§ 4 – Medlemskab
Stk. 1: I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer.
Stk. 2: Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år.
Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt, hvor de er
fyldt 18 år. Juniormedlemmer kan med 2 valgte repræsentanter deltage i bestyrelsesmøder med
taleret men uden stemmeret.
Stk. 3: Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Stk. 4: Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.


§ 5 – Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under
18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.


§ 6 – Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en
kontingentperiode. Indbetalt kontingent refunderes således hverken helt eller delvist. I forbindelse
med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.


§ 7 – Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes på forslag af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling og betales
en gang årligt for perioden 1. april til 31. marts.
Stk. 2: Kontingentopkrævning udsendes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§ 8 – Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan efter nedenstående procedure udelukkes midlertidigt eller permanent fra
Amagerland Sportsrideklub (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller
såfremt ved- kommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele karantæne af et nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 2 måneder,
til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for
klub- ben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige
bestyrelses- medlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig
overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Stk. 3: Afgørelse om et medlems karantæne kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse i sagen er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra
Amagerland Sportsrideklub er inhabilt i afgørelsen af sagen.
Stk. 4: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra
klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved
skrift- lig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke
stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestem- melse om udelukkelse af medlemmet indbringes for Dansk Ride
Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.
Stk. 5: I tilfælde af udelukkelse af et medlem i mere end 2 måneder kan generalforsamlingen ligeledes
ved skriftlig afstemning og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske
udelukkelse fra andre rideklubber, eller eventuelt indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at
vedkommen- de udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræfts-Forbund (eksklusion).

§ 9 – Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og indkaldes af
bestyrelsen.
Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes skriftligt eller
elektronisk med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. Adgang har kun medlemmer, der
har betalt kontingent.
Stk. 3: Stemmeret har alle foreningens aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der
kræves dog tre måneders medlemskab fra betalingstidspunktet for at opnå stemmeret på
generalforsamlingen. Juniormedlemmer under 18 år har hverken stemmeret eller valgbarhed på
generalforsamlingen.
Stk. 4: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Afstemningen foregår ved
hånds- oprækning, men skal ske skriftligt, hvis en af de tilstedeværende forlanger det.
Stk. 5: Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 6: Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et fremmødt medlem kun afgive stemme for en fuldmagt.
Stk. 7: Et medlem kan på baggrund af skriftlig tilkendegivelse vælges absentia til såvel bestyrelsen som
til udvalg e. lign.
Stk. 8: Juniorrepræsentanter (maksimalt 2) vælges på begæring blandt fremmødte juniormedlemmer.
Juniormedlemmer kan til brug for stemmeafgivelse til juniorrepræsentantvalg give fremmøde ved fuldmagt.
Stk. 9: En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 – Dagsorden
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Valg af referent og stemmetællere.
• Formandens og bestyrelsens beretning for det forløbne år.
• Forelæggelse af årsrapport inklusive regnskab for det forløbne år til godkendelse.
• Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
• Behandling af indkomne forslag.
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer (mindst 5 og højst 7).
• Valg af bestyrelsessuppleanter.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.
Stk. 2: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt.
Ligeledes skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10% af de
stemmeberettigede medlemmer ved underskrift indgiver begæring herom til bestyrelsen med
angivelse af dagsorden.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter begæring herom er modtaget i
bestyrelsen.
Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling, dog er
varslet kun 8 dage.

§ 12 – Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af mindst 5 og højst 7 medlemmer samt eventuelt
supple- anter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive
medlemmer over 18 år. Juniormedlemmer kan med 2 valgte repræsentanter deltage i
bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.
Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1-3
medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne samt 1 suppleant er på valg i ulige år, næstformanden og de
øvrige besty- relsesmedlemmer og suppleanter er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3: Følgende grupper af medlemmer ikke indvælges i klubbens bestyrelse:
• Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klubben.
• Ansatte i henhold til ansættelsesbevisloven på etablissementet og/eller klubansatte.
Stk. 4: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Undtagelsesvis kan et bestyrelsesmedlem bestride flere
bestyrelsesposter, dog kan formand og kasserer ikke være samme person.
Stk. 5: Bestyrelsen træder sammen på forlangende af formanden eller to andre
bestyrelsesmedlemmer. Ved bestyrelsesmøder skal mindst 4 medlemmer, herunder formand eller
næstformand være til stede, og enighed opnås, for at gyldige beslutninger kan træffes. Sager afgøres
ved simpelt flertal. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger fører sekretæren en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til
ved- tægten.
Stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opga- ver.

§ 13 – Regnskab
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med
re- visorens påtegning og underskrift. Årsrapport forelægges for foreningens medlemmer på den
ordinære generalforsamling.

§ 14 – Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år
januar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er
regnskabs- mæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 – Tegning og hæftelse
Stk. 1: Foreningens daglige anliggender og dispositioner varetages af bestyrelsen, som tegnes ved
formand eller kasserer. Ved beløb over kr. 10.000 kræves underskrift af formanden og et
bestyrelsesmedlem i for- ening.
Stk. 2: Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes
skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000 godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 16 – Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Enhver ændring skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 17 – Opløsning
Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemme- berettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2: For at forslaget kan vedtages kræves, at 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget om
opløsning.
Stk. 3: Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 2/3 af på denne generalforsamling de afgivne
stem- mer, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk. 4: På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2012. I bestyrelsen på daværende tidspunkt:
Lone Bøgvald, Claes Madsen, Mika Bildsøe Lassen, Susanne Sole Jørgensen, Line Jensen